PROGRAM KONFERENCE

 

Finální odborný program konference je ke stažení ZDE

Seznam e-posterů je ke stažení ZDE.

 

KEYNOTE LECTURE

Cervikální karcinom od Pavlíka k dnešku

L. Rob

 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

Sekce Onkogynekologie

Garanti: D. Cibula, P. Valha

D. Cibula: Exenterační výkony v pánvi
P. Valha: Robotická operativa v onkogynekologii

 

Sekce Perinatologie a fetomaternální medicína

Garanti: T. Binder, V. Korečko, M. Kacerovský, O. Šimetka

O. Šimetka: Na cestě k snížení mateřské úmrtnosti ve světě
M. Kacerovský: Nitroděložní zánětlivé komplikace v těhotenství – definice, diagnostika a léčba

 

Sekce Reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie

Garanti: J. Klát, M. Mára, D.Rumpík

J. Klát: Současné indikace a kontroverze miniinvazivní chirurgie v onkogynekologii
B.Boudová: Prekoncepční laparoskopická cerclage a její postavení v managementu prevence infertility a prematurity

D. Rumpík: bude upřesněno

 

Sekce Urogynekologie

Garanti: I. Huvar, K. Švabík

I. Huvar: Recidivující močová inkontinence – crux medicorum
K. Švabík: Řešení prolapsu v době „pomeshové“ (není návratem před ní)

 

Sekce Mamologie

Garanti: P. Kleiblová, M. Zikán

P. Kleiblová: Klinický význam dědičné predispozice ke vzniku karcinomu prsu
M. Zikán: Sledování žen léčených tamoxifenem

 

WORKSHOPY

Workshop Laparoskopická a miniinvazivní hysterektomie

M. J. Halaška, D. Kolařík, B. Sehnal

První zmínka v odborném tisku o hysterektomii s laparovaginálním přístupem – LAVH (Reich, 1988) a s nevelkým časovým odstupem i publikace techniky čistě laparoskopické hysterektomie – TLH (Reich, 1992) znamenaly velký mezník v operačním přístupu u gynekologických operací. Metodika laparoskopických hysterektomií je běžně zařazena na všech gynekologických pracovištích. Nutný je ale kritický pohled na jednotlivé detaily miniinvazivních technik.

 

Workshop zaměřený na laparoskopické a vaginální provedení hysterektomie bude složen ze dvou částí. Teoretická část zahrnuje indikace, instrumentárium a rozbor komplikací. V praktické části budou formou videoprezentací z několika pracovišť prezentovány rozdílné postupy podle jednotlivých operačních škol. Součástí je interaktivní vedení workshopu, které má zajistit zapojení jak přednášejících, tak posluchačů.

Workshop Vaginální extrakční operace

T. Binder, A. Roztočil, O. Šimetka

A. Roztočil: Porodnické kleště
O. Šimetka: Vakuumextrakce
T. Binder: Extrakce plodu v poloze koncem pánevním
T. Binder: Dystokie ramének

 

Workshop Kolposkopie

L. Rob

Workshop bude v první části zaměřen na tréning jak identifikovat a interpretovat jednotlivé znaky abnormálních nálezů, LG lézí, HG lézí včetně úskalí identifikace karcinomů. V druhé části bude interaktivní blok ukázek nálezů včetně řešení a alternativních postupů s aktivním zapojením účastníků.

Diskutující – T. Pichlík, M. Větrovská, ostatní účastníci

 

Workshop CTG – intrapartální monitorování plodu, intrapartální hypoxie plodu

L. Hruban

• hodnocení intrapartální kardiotokografie dle klasifikace FIGO 2015
• patofyziologie intrapartální hypoxie plodu
• následky intrapartální hypoxie
• typy intrapartální hypoxie
• intrauterinní resuscitace plodu
• praktické příklady, rozbor klinických případů 

 

DISKUZNÍ FÓRUM

Jak komunikovat komplikace léčby na pracovišti

D. Cibula

 

SPECIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA

Jak má vypadat přednáška - základní pravidla prezentování

R. Vlk

 

E-POSTEROVÁ SEKCE

Garant: T. Binder

 

AKREDITACE KONFERENCE

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 14 kredity.  

změna v programu vyhrazena

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies