Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi ještě jedno ohlédnutí za právě skončenou 11. konferencí nemocničních gynekologů a porodníků, která se uskutečnila ve dnech 24. – 26. listopadu 2022 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Konference proběhla v nelehké době ve víru událostí, o kterých jsme si ještě nedávno neuměli představit, že bychom s nimi vůbec někdy mohli být každodenně konfrontováni. Rekordní účast a obrovský zájem potvrdily správný směr, kterým se SNGP pořádáním této konference ubírá. Zároveň tak byla zdůrazněna trvalá potřeba pořádání podobných odborných i společenských setkání.

Tradiční zahajovací workshopy, které byly tentokrát zaměřeny na základy ultrazvukové diagnostiky v perinatologii, kolposkopii a kardiotokografické intrapartální monitorování plodu a intrapartální hypoxii, se stejně jako v minulých letech těšily velkému zájmu účastníků.

Pro hlavní část programu byla charakteristická vysoká odborná úroveň prezentovaných sdělení. Vyzvané přednášky, které tradičně přinesly aktuální informace o novinkách v jednotlivých subspecializacích, byly pak doplněny dalšími sděleními, která umožnila prezentovat práci jednotlivých pracovišť a týmů, podělit se o nabyté zkušenosti a obsáhle je pak přímo v konferenčním sále nebo později v kuloárech diskutovat.

Velké pozornosti se těšila Keynote lecture na téma Vybrané kapitoly z hysteroskopické operativy, kterou přednesl prof. Kužel. Diskusní fórum Psychické porodní trauma, které moderoval doc. Šimetka, pak podle očekávání vyvolalo obsáhlou a tolik potřebnou diskusi.

Nechyběl ani další z tradičních vrcholů konference, takřka již kultovní orientační běh dvojic s vědomostní soutěží s následným společenským večerem.

Chtěl bych poděkovat koordinátorům jednotlivých sekcí za jejich odborný dohled a pomoc s organizací kongresu, kolegům zajišťujícím zdárný průběh workshopů, aktivním účastníkům za vysokou kvalitu jejich prezentací i posterů a všem ostatním účastníkům za to, že vážili cestu do Českých Budějovic a vytvořili více než důstojné auditorium. Velký dík je ale také nutné směřovat na lékaře a porodní asistentky, kteří se konference sice nezúčastnili, ale zajišťovali chod svých mateřských pracovišť. A v neposlední řadě je také třeba poděkovat sponzorujícím firmám a partnerům SNGP. Bez jejich podpory by uspořádání konference takového rozsahu a formátu nebylo možné.

Kongres proběhl tradičně ve vlídné a přátelské atmosféře a nepochybně přispěl k zachování hlavního smyslu existence SNGP a konceptu konference zaměřeného především na postgraduální vzdělávání mladých lékařů.

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat za vaši účast na 11. konferenci nemocničních gynekologů a porodníků a současně vám všem popřát hlavně pevné zdraví, pokud možno klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2023.

prim. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.
Prezident konference SNGP 2022

as. MUDr. Radovan Vlk 
Předseda výboru SNGP

Nahoru

Tyto stránky obsahují technologii Cookies. S jejich použití: http://sngp.cz/index.php/cookies